Współpraca transgraniczna

W dzisiejszym świecie, oprócz zjawiska globalizacji i integracji międzynarodowej, szczególną rolę w rozwoju społeczno – gospodarczym odgrywają działania na szczeblu regionalnym i lokalnym. Takie działania odbywają się w układach regionalnych, które obejmują obszary transgraniczne.

Współpraca transgraniczna jest preferowaną przez politykę regionalną i politykę spójności Unii Europejskiej formą rozwoju terenów przygranicznych. Opiera się ona na regionalnej integracji obszarów położonych w różnych państwach, bazując na dorobku teorii gospodarczej wymiany międzynarodowej.

Stosunki transgraniczne związane z lokalną specyfiką odgrywają dużą rolę w umacnianiu i rozwoju sąsiedzkich kontaktów. Wspólnie podejmowane inicjatywy gospodarcze, społeczne, naukowe, kulturalne i inne, nie tylko zbliżają do siebie przygraniczne społeczności, ale są też ważnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego poszczególnych jednostek terytorialnych.

Współpraca może też być rozpatrywana jako czynnik zwiększający wielkość i poprawiający jakość jednego z głównych zasobów firmy, jakim jest wiedza. Bowiem przedsiębiorstwo oprócz tego, że jest producentem pewnych produktów dla pewnych rynków, jest także zbiorem pewnych kompetencji i systemów czy procedur (system zarządzania jakością, system just in time, system obsługi klienta). Wtedy współpraca między przedsiębiorstwami definiowana jest również jako proces nabywania tych kompetencji i umiejętności.

Firma potrzebuje w szczególności tzw. wiedzy ogólnej o warunkach prowadzenia biznesu na obcym rynku (general knowledge), np. na temat gospodarki, polityki, zwyczajów biznesowych, kultury, kanałów dystrybucji itp. zasobów. Tego typu obustronne przepływy wiedzy są też ściśle powiązane z wartością kapitału społecznego znajdującego się w posiadaniu danej jednostki, rozumianego jako zdolność jednostek do współpracy, w grupach lub organizacjach, dla osiągnięcia wspólnych celów.

Współpraca transgraniczna ma na celu również łagodzenie negatywnych skutków istnienia granicy, szczególnie istotne (z racji członkowstwa Polski w UE) jest to w przypadku wschodniej części naszego kraju, m.in. granicy polsko – białoruskiej, która jest przedmiotem wnikliwej analizy realizowanego projektu.

 

Dodaj komentarz