Spawozdanie z Konferencji w Brześciu, 30-31.10.2014 r.

W dniach 30-31 października 2014 r. w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. A.S. Puszkina odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Instytucjonalne podstawy przedsiębiorczości transgranicznej”, którą zorganizowano w ramach projektu  „Stworzenie transgranicznej platformy BIZNESTRANS promującej i wspierającej współpracę między biznesem i instytucjami naukowymi w celu ich lepszych powiązań”, realizowanego wspólnie z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Białorusi i Polski, przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenie biznesu, prawnicy, przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Brześciu.

Konferencję otworzyła dr Tatjana Siergiejewna Siluk, kierownik Katedry Ekonomii Teoretycznej i Stosowanej Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A.S. Puszkina, koordynator merytoryczny projektu BIZNESTRANS po stronie białoruskiej. Przywitała uczestników i przedstawiła członków Prezydium konferencji.

Uczestników konferencji powitali również Prorektor ds. nauki Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A.S. Puszkina – dr hab. Aleksandr Jewgieniewicz Budko oraz prorektor ds. studenckich Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – dr inż. Agnieszka Smarzewska. Oboje zgodnie stwierdzili, iż takie międzynarodowe stosunki uczelni partnerskich są niezwykle ważne, gdyż prowadzą do coraz większej integracji organizacyjnej i naukowej obu instytucji. Podkreślili także znaczenie współpracy transgranicznej w regionie, zarówno w aspekcie stricte naukowym, jak też praktycznym dotyczącym rozwoju przedsiębiorczości i wyrazili nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana w dalszej perspektywie. Zwrócili również uwagę na użyteczność realizowanych inicjatyw w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w celu wsparcia współpracy między nauką i biznesem.

W dalszej części Ałdanow Maksim Nikołajewicz, przewodniczący Przedstawicielstwa Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu „Polska-Białoruś-Ukraina” 2007-2013 przedstawił dynamikę realizacji projektów transgranicznych na terenach przygranicznych, mówił o perspektywach nowego programu współpracy transgranicznej na lata 2014-2020.

Po uroczystym otwarciu konferencji rozpoczęła się I sesja plenarna. Moderatorem sesji był dr Oleg Wiktorowicz Matysik, docent w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. A.S. Puszkina, ekspert w zakresie obsługi platformy internetowej BIZNESTRANS. Pierwsze wystąpienie mgr Mariusza Pyry, koordynatora merytorycznego projektu BIZNESTRANS po stronie polskiej dotyczyło projektu BIZNESTRANS, a mianowicie przedstawienia głównych celów, zadań i obecnego stanu realizacji projektu, a także oczekiwanych przyszłych wyników projektu.

Następnie derektor Departamentu Przedsiębiorczości Komitetu Gospodarki Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Teleżyński Siergiej Władimirowicz, poinformował o stanie i rozwoju przedsiębiorczości w obwodzie brzeskim, podkreślił znaczenie przedsiębiorczości transgranicznej w zakresie wzrostu konkurencyjności obszarów przygranicznych. Zasugerował też, że Departament Przedsiębiorczości jest gotowy do okazania niezbędnego wsparcia w trakcie realizacji projektu BIZNESTRANS.

Kierownik Katedry Zarządzania Innowacjami na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, profesor Bajnew Walerij Fiedorowicz, wygłosił referat o integracji wertykalnej jako teoretycznej podstawie współpracy transgranicznej. Referat wywołał owocną dyskusję między przedsiębiorcami i pracownikami naukowymi.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, dr Krzysztof Markowski przedstawił referat na temat warunków rozwoju przedsiębiorczości na obszarach przygranicznych Polski, pokazując jednocześnie obiektywne dane statystyczne, które mogą posłużyć do dalszej analizy poruszanej problematyki.

Andrzej Jakubowski i Sławomir Dziaduch, specjaliści Departamentu Analiz i Przetwarzania Danych Urzędu Statystycznego w Lublinie zaprezentowali referat o demograficznych uwarunkowaniach rozwoju regionalnego na obszarze Euroregionu „Bug”. Poruszał on problem braku wykwalifikowanych pracowników w niektórych branżach. Omówiono również możliwość wymiany doświadczeń i zwiększenia kwalifikacji w ramach nawiązywania kontaktów między przedsiębiorcami.

Chwalko Gieorgij Nikołajewicz, Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Brzeskiego mówił o teoretycznych i praktycznych aspektach badań statystycznych w zakresie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw branży przemysłowej w obwodzie brzeskim.

Tatjana Siergiejewna Siluk, koordynator merytoryczny projektu BIZNESTRANS po stronie białoruskiej, mówiła o roli platformy transgranicznej „Biznestrans” i jej wpływie na wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych.

Moderatorem II sesji plenarnej był dr Makarewicz Aleksandr Wasiljewicz docent Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A.S. Puszkina.

Głos zajęli przedstawiciele otoczenia biznesu i środowiska przedsiębiorców. Pierwszym prelegentem była dr Ilaszczuk Galina Iwanowna, v-ce przewodniczący Mińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Pracodawców, członek Prezydium Związku Osób Prawnych Republikańskiej Konfederacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mówiła o problemach i perspektywach rozwoju przedsiębiorczości na Białorusi, a także roli stowarzyszeń biznesu w rozwoju przedsiębiorczości transgranicznej.

Referat na temat roli Izby Handlowo-Przemysłowej jako narzędzia wsparcia rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej wygłosiła Piwnik Jelena Nikołajewna, Dyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą brzeskiego oddziału Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Regionalne aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach przygranicznych obwodu brzeskiego, jego główne problemy, perspektywy i sposoby przezwyciężenia omówił dr Omelaniuk Aleksandr Michajłowicz, kierownik Katedry Teorii Ekonomicznej i Logistyki, docent w Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym.

W referacie na temat umowy międzynarodowej jako źródle regulacji prawnych działalności gospodarczej, prawne aspekty współpracy transgranicznej przedstawiła dr Szałajewa Tatjana Zacharowna, docent w Katedrze Dyscyplin Obywatelsko-Prawnych Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A.S. Puszkina.

O roli logistyki w zabezpieczeniu efektywności funkcjonowania sektora rolnego na obszarach transgranicznych mówiła dr Kiriejenko Natalia Władimirowna, kierownik grupy Marketingu w Kompleksie Rolno-Przemysłowym, docent w Instytucie Badań Systemowych w Kompleksie Rolno-Przemysłowym Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku.

Mgr Mickiewicz Swietłana Michajłowna z Instytucji Edukacyjnej „Instytut Działalności Gospodarczej” w Mińsku wygłosiła referat na temat roli reklamy internetowej w promowaniu towarów i usług na rynek zagraniczny.

W dniu 31.10.2014 r. odbyły się sesje w 5 sekcjach: „Przyszłe kierunki rozwoju obszarów transgranicznych”, „Mechanizmy zarządzania zrównoważonym rozwojem na obszarach transgranicznych”, „Historyczne i społeczne aspekty współpracy transgranicznej”, „Logistyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów transgranicznych”, „Dążenia naukowe” (sekcja młodych uczonych).

Uroczystego zakończenia konferencji dokonała Tatjana Siluk, dziękując wszystkim obecnym za udział i  podkreślając rolę UE i funduszy europejskich, które pozwoliły na realizację konferencji i projektu BIZNESTRANS.

 

 

Opracowanie

mgr Mariusz Pyra – koordynator merytoryczny projektu

Zapraszamy do obejrzenia galerii

1