Rozwój przedsiębiorczości

Jednym z istotniejszych czynników współczesnego procesu rozwoju regionów jest przedsiębiorczość. Siła oddziaływania tego czynnika jest jednak zróżnicowana przestrzennie, co sprzyja powstawaniu dysproporcji rozwojowych nawet pomiędzy sąsiadującymi układami terytorialnymi.

Przedsiębiorczość może być rozpatrywana w postaci indywidualnej (cecha przedsiębiorcy), zbiorowej (cecha przedsiębiorstwa jako całości), a także w skali makro. Makroprzedsiębiorczość jest szczególnie interesująca z punktu widzenia całego regionu lub kraju, gdyż obejmuje swoim zakresem całokształt okoliczności ekonomicznych, społecznych, prawnych, politycznych i osobowościowych, które sprzyjają postawom przedsiębiorczym.

Poziom przedsiębiorczości danego regionu jest ważnym elementem wzrostu jego kondycji ekonomicznej. Podstawą przedsiębiorczości jest zaś kapitał ludzki, który powinien być wsparty odpowiednim wykształceniem, środkami finansowymi, a także właściwym otoczeniem (infrastruktura, doradztwo).

W Polsce zauważalna jest słabość czynników instytucjonalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki, jak choćby niski zasób kapitału społecznego (poziomu zaufania), bariery biurokratyczne i ciągle jeszcze dość niesprzyjający klimat dla przedsiębiorczości . A więc przy tej zawodności państwa w tworzeniu dodatnich efektów zewnętrznych dla rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie istotne znaczenie mają inicjatywy oddolne, na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym także o charakterze współpracy transgranicznej. Dlatego istotne jest, aby przedsiębiorcy otrzymali pomoc w przełamywaniu barier mentalnych, jak i formalnych w tym zakresie. Działania służące rozwojowi współpracy z krajami sąsiadującymi niosą wiele korzyści, które będą widoczne w dłuższej perspektywie. Mogą to być: penetracja nowych rynków, dostęp do taniej siły roboczej, dostęp do surowców i minerałów, ożywienie ruchu turystycznego, zwiększenie obrotów handlowych czy też właśnie rozwój przedsiębiorczości na danym terenie.

Współpraca transgraniczna ma istotne znaczenie dla przezwyciężenia problemów strukturalnych obszarów przygranicznych związanych z peryferyjnością położenia. Przygraniczne położenie regionu może być i często bywa przyczyną jego niedorozwoju gospodarczego, związanego z niskim poziomem rozwoju przedsiębiorczości, ale może też być okolicznością sprzyjającą temu rozwojowi. Wystarczy uwidocznić dobre praktyki, przeanalizować w sposób należyty co źle funkcjonuje i jakie są możliwości tego poprawy w skali lokalnej. Aż tyle, a może tylko tyle!

 

Dodaj komentarz