Partner

BRZESKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY IM. A.S. PUSZKINA
Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina
– największa uczelnia w Obwodzie Brzeskim, centrum badań naukowych i życia kulturowego na południowo-zachodnim Polesiu.
Uniwersytet posiada trzy budynki naukowe, kompleks sportowy z basenem, bibliotekę, muzeum biologiczne, muzeum etnograficzne, geologiczne, historii kultury fizycznej Obwodu Brzeskiego, oranżerię, sad nieustannego kwitnienia, bazę naukową agrobiologiczną i sportowo-zdrowotną. W wydziałach funkcjonują centra multimedialne.
Kształcenie
Charakterystyczna dla Uniwersytetu jest wszechstronność oraz wielopoziomowość przygotowania zawodowego: możliwość uzyskania przygotowania przeduniwersyteckiego; zdobycie wyższego wykształcenia na 9 profilach: „Pedagogika”, „Nauki Humanistyczne”, „Nauki Przyrodnicze”, „Ochrona społeczna”, „Prawo Komunikacyjne. Zarządzanie gospodarką. Ekonomika i organizacja produkcji”, Nauki Ekologiczne”, „Technika i Technologia”, „Kultura fizyczna, Turystyka i hotelarstwo”, „Żywienie społeczne. Usługi”; kontynuowanie kształcenia na studiach magisterskich i doktoranckich; podniesienie kwalifikacji, zdobycie wykształcenia podyplomowego w Instytucie Podnoszenia Kwalifikacji i Szkoleń.
W strukturze Uniwersytetu działa 11 wydziałów: filologiczny, psychologiczno-pedagogiczny, społeczno-pedagogiczny, języków obcych, wychowania fizycznego, geograficzny, biologiczny, fizyczno-matematyczny, historyczny, prawa, wydział przygotowania przeduniwersyteckiego. Odrębną część Uniwersytetu stanowi Kolegium Pińskie.
W Uniwersytecie, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się około 9 tysięcy studentów. W 49 katedrach Uniwersytetu pracuje 539 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, wśród których jest 19 doktorów habilitowanych, 21 profesorów, 222 doktorów, 203 docentów.
19 studentów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, sporcie, twórczym działaniu, życiu społecznym Uniwersytetu, jest imiennymi stypendystami (stypendia Funduszy Specjalnych Prezydenta Republiki Białoruś wspierające uczniów i studentów uzdolnionych społecznie, stypendia Brzeskiego Okręgowego Komitetu Wykonawczego, stypendia Komitetu Centralnego i Okręgowego, pierwotnej organizacji uniwersyteckiej Białoruskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Nauki).
Działalność naukowa
Wysokie uznanie w Republice Białoruś jak i za granicą mają zespoły naukowo-badawcze Uniwersytetu: filologiczny (pod kierownictwem prof. Z.P. Mielnikowoj), fizyczny (pod kierownictwem profesorów W.A. Pletjuchowa, A.F. Rewinskowo), pedagogiczny (pod kierownictwem profesorów A.N. Sender, M.P. Osipowoj). Te i inne zespoły autorów znane są ze swoich badań dotyczących różnych zagadnień nauki, współczesnych kierunków kształcenia i wychowania. Przygotowują one i publikują zestawy narzędzi do nauki dla studentów i uczniów (programy, podręczniki, pomoce naukowe i in.).
Uniwersytet ceni sobie spuściznę pedagogiczną pozostawioną przez pierwszych profesorów – Władimira Koleśnika i Stepana Kondratenię: odbywają się imienne konferencje naukowe, działa Centrum Oświatowo-Edukacyjne imienia W. Koleśnika.
W uczelni prowadzone są badania  podstawowe i stosowane w zakresie 40 obszarów tematycznych. Procesy naukowe realizowane są dzięki programom Fundacji Badań Fundamentalnych Republiki Białoruś oraz programom Komitetu Państwowego ds. Nauki i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i innym.
W pracy naukowo-badawczej aktywnie uczestniczą studenci. Rokrocznie w materiałach konferencyjnych, zbiorach, czasopismach, publikowanych jest ponad 1800 prac studentów; co roku ponad 50 prac bierze udział w krajowym konkursie naukowych prac studenckich i autorzy co trzeciej pracy okazują się zwycięzcami. W uczelni działa ponad 130 studenckich grup i kółek naukowo-badawczych, 9 studenckich laboratoriów naukowo-badawczych, w których studiuje ponad 800 studentów i magistrantów. Co roku w Uniwersytecie odbywa się ponad 140 konferencji naukowych, w tym studenckich na szczeblu międzynarodowym, krajowym, międzyuczelnianym, uniwersyteckim, międzywydziałowym i wydziałowym.
Uniwersytet posiada wydawnictwo z drukarnią, która umożliwia wydawanie podręczników, pomocy naukowych, monografii, zbiorów prac naukowych nauczycieli i studentów. Regularnie wydawane jest czasopismo naukowo-teoretyczne „Вестник Брестского университета”/”Biuletyn Uniwersytetu Brzeskiego”, zbiór prac naukowych „Ученые записки БрГУ имени А.С.Пушкина”/”Zapiski naukowe Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A.S. Puszkina”, gazeta „Берасцейскi ўнiверсiтэт”/”Uniwersytet Brzeski”. Księgozbiór biblioteki to około 800 tysięcy egzemplarzy. Działa elektroniczny katalog księgozbioru bibliotecznego.
Współpraca międzynarodowa
Uniwersytet znany jest poza granicami Białorusi dzięki współpracy i wymianie nauczycieli i studentów, jak również wspólnym projektom badawczym, projektom kulturowym. Nasi partnerzy to bliższe i dalsze zagraniczne uczelnie wyższe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Weingarten (Niemcy), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kreuzlingen (Szwajcaria), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska), Wschodnioeuropejski Państwowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina), Smoleński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny i Briański Uniwersytet Państwowy (Federacja Rosyjska), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Polska), Uniwersytet w prowincji Xiaogan i Instytut Zawodowy w Hohhot (Chiny), Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia), Uniwersytet w Budapeszcie (Węgry) i inne. Dzięki współpracy zagranicznej przygotowanie specjalistów odbywa się na wyższym poziomie, studenci Uniwersytetu mają możliwość odbywania praktyk za granicą.
W uczelni studiuje około 500 obcokrajowców z Turkmenistanu, Chin, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Rosji, Ukrainy, USA, Kirgistanu, Litwy, Turcji i Uzbekistanu. Realizowane są umowy o współpracy z 54 instytucjami zagranicznymi, organizacjami naukowymi, fundacjami. Uniwersytet realizuje międzynarodowe projekty „Erasmus Mundus”, TEMPUS, projekty Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Programu Rozwoju ONZ dotyczące bioróżnorodności
Sport i zdrowie
Uniwersytet jest dumny ze swoich najlepszych sportowców – mistrzyni XXVIII Igrzysk Olimpijskich w Grecji – Julii Nesterenko (lekkoatletyka) i brązowej medalistki Igrzysk – Natalii Gelach (wioślarstwo). Studenci Uniwersytetu wzięli udział w XXIV Międzynarodowej Letniej Uniwersjadzie w 2007 roku w Tajlandii (nagrody zdobyli: Julia Leontiuk (drugie miejsce – pchnięcie kulą), Aleksander Kazulka (drugie miejsce – rzut młotem). Pięciu przedstawicieli Uniwersytetu uczesticzyło w XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W 2009 roku D. Doroszuk był brązowym medalistą Mistrzostw Świata w Akrobatyce Sportowej, E. Kopec (oboje – Wydział Wychowania Fizycznego) zajęła trzecie miejsce w halowych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w 2013 roku.
Uczelnia spełnia wszystkie niezbędne warunki do utrzymania i poprawy zdrowia studentów: funkcjonuje oddział organizacji ochrony zdrowia, kompleks sportowy z 4 halami i basenem, działa ponad 20 sekcji sportowych i sportowo-zdrowotnych, „Szkoła młodego arbitra w piłce nożnej”, klub turystyczny „Берестье”/„Berestie”. Uniwersytet jest współzałożycielem drużyny koszykówkiБрГУ-ЦОР „Виктория”/„Viktoria”.
Do dobrych tradycji można zaliczyć zorganizowanie zawodów na poziomie międzynarodowym, na cześć nauczycieli uniwersyteckich: Otwartych Mistrzostw w Lekkiej Atletyce o puchar zasłużonego trenera ZSSR E.M. Szukiewicza, Międzynarodowych Mistrzostw w Akrobatyce zasłużonego trenera ZSRR W.N. Korkina, Pucharu pamięci zasłużonego trenera BSRR w piłce ręcznej A.P. Mieszkowa.
Praca wychowawcza
Praca wychowawcza w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. A.S. Puszkina opiera się na podstawowych ideach i wartościach stanowiących podstawę ideologii państwa białoruskiego jako systemu poglądów zgodnych z celami i cechami białoruskiego rozwoju społeczno-gospodarczego i społecznego.
Określonym kierunkiem systemu pracy wychowawczej w Uniwersytecie jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; wychowanie moralne i estetyczne; edukacja kultury ekologicznej, kultury bezpieczeństwa i kształtowanie zdrowego stylu życia, wychowanie do pracy i zawodu; propagowanie kultury samowiedzy i kształtowania tożsamości; edukacja płci społecznej i wychowanie do życia w rodzinie, wsparcie społeczno-pedagogiczne i psychologiczne.
Studenci Uniwersytetu aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach społeczno-politycznych, kulturalnych, sportowo-zdrowotnych na poziomie miejskim, regionalnym i krajowym.
Szczególną uwagę w Uniwersytecie przywiązuje się do zachowania i wzmocnienia tradycji. W tym celu w Uczelni odbywa się bardzo duża liczba różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z tradycją: uroczysta „linijka” studentów pierwszych roczników, Inauguracja; Dzień Uniwersytetu; konkurs „Uwierz w siebie!” (tytuł „Student roku”); zlot wolontariuszy; festiwal twórczości studenckiej „Studencka wiosna”; zlot turystyczny; linijka sportowa; zlot zespołów studenckich; otwarty konkurs lektorów; konkurs sztuki oratorskiej „Mistrz słowa”, uroczystość dla absolwentów „Ostatni dzwonek” i in.
W Uniwersytecie działa około 20 klubów, zespołów artystycznych: Ludowy Chór Kameralny „Gaudeamus” (dyrektor- N.I. Trofimuk), Ludowe Studio Teatralne (dyrektor – P.D. Biekisz), Ludowy Zespół Wokalny „Новаяземля”/„Nowa ziemia” (dyrektor – L.I. Borsuk), Studio Śpiewu Estradowego „Ступени”/”Stopnie”; męska grupa wokalna „Мроя”/”Mroya”; duet akordeonistów „Экспрессия”/”Ekspresja” i wiele innych zespołów twórczych. Wieloletnią historię posiada Liga Klubu Wesołych i Sprytnych (dyrektor – B.L. Szkabaro).
W ciągu 60 lat swojej historii, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina, słusznie uzyskał miano centrum kształcenia i życia naukowego oraz kulturowego regionu
KATEDRA EKONOMII TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
Katedra Ekonomii Teoretycznej i Stosowanej jest jedną z jednostek strukturalnych placówki oświatowej jaką stanowi Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina, zapewniającą realizację działań naukowych, jak również edukacyjno-metodycznych na 24 zatwierdzonych kierunkach na wszystkich wydziałach Uczelni.
Główne funkcje Katedry:
– przeprowadzenie kompleksowych prac z zakresu nauczania, metodyki, wychowania i pracy naukowo-badawczej;
– wykorzystanie efektywnych form, metod i środków kształcenia i wychowania studentów, kształtowanie w nich niezbędnych zawodowych cech, umiejętności i nawyków;
– opracowanie dokumentacji naukowo-programowej i metodyki nauczania odpowiednio do kierunku;
– organizacja naukowo-metodycznego i materialnego wsparcia procesu kształcenia, przygotowanie publikacji naukowych, opracowanie i wdrożenie zespołów edukacyjno-metodycznych na poszczególnych kierunkach;
– organizacja pracy naukowo-badawczej studentów, praktyki szkoleniowej w zakładzie produkcyjnym;
– przeprowadzenie badań naukowych w kierunku ważniejszych problemów odpowiadających profilowi Katedry.
Pracownicy katedry uczestniczą w ważnych projektach naukowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym: w ramach umowy z Instytutem Ekonomii Akademii Nauk Republiki Białoruś, katedra realizowała prace naukowo-badawcze pod nazwą „Strategia rozwoju Obwodu Brzeskiego na zasadzie orientacji społecznej, zrównoważonego rozwoju  i innowacji”. Katedra była również inicjatorem pracy naukowo-badawczej: „Teoretyczno-metodologiczne podstawy zarządzania antykryzysowego sektora gospodarki realnej”. W 2010 roku realizowała badania do projektu pod nazwą „Zbadanie dróg optymalizacji procesu gospodarczego w ramach mediatywnychi uproszczonych procedur”. W latach 2010-2013 wykonywała badania do projektu pod nazwą „Rozwój teoretycznych podstaw koncepcji bezpieczeństwa gospodarczego państwa oraz metodyki jego realizacji w ramach praktyki gospodarczej”. Wszystkie projekty były zakończone i realizowane w formie sprawozdań końcowych, artykułów, wydanych monografii, aktów o wdrożeniu wyników badań do procesu kształcenia i praktyczne działania zleceniodawców. Od 1 grudnia 2013 roku rozpoczęto wspólnie z partnerem –  Państwową Szkołą Wyższą im, Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Polska) – realizację projektu MPT pod nazwą „Stworzenie transgranicznej platformy BIZNESTRANS promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich dalszych powiązań”
Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Ekonomii Teoretycznej i Stosowanej charakteryzuje różnorodność tematyczna (strategie rozwoju gospodarki Obwodu Brzeskiego, gospodarka rejonu Iwanickiego, logistyka w przedsiębiorstwie, mediacja w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, współpraca transgraniczna, bezpieczeństwo gospodarcze kraju i firmy, logistyka transportu i inne) i różne poziomy prowadzenia badań oraz zastosowanie ich wyników (mikro-, mezo- i makropoziom). Prowadzone przez katedrę badania mają znaczenie naukowe, praktyczne i społeczne, co potwierdza 12 aktów o wdrożeniu do działalności praktycznej podmiotów gospodarczych i działań edukacyjnych.
Obecnie w  katedrze realizowana jest 1 rozprawa doktorska i 1 magisterska.
W ciągu ostatnich 5 lat katedra zorganizowała i przeprowadziła szereg konferencji naukowych na szczeblu międzynarodowym i krajowym:
– Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Rozwój stosowanych badań ekonomicznych na podstawie teorii instytucjonalnej i metodologii”;
– Krajowa Konferencja Naukowo-Praktyczna studentów, magistrów i doktorów „Rozwój badań stosowanych w prawie i gospodarce na podstawie teorii instytucjonalnej”;
– Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Instytucjonalistyka: teoria, metodologia, stosowane aspekty”;
– Krajowa Konferencja Naukowo-Praktyczna studentów, magistrów i doktorów –  „Procesy integracyjne w prawie i gospodarce Republiki Białoruś i Unii Europejskiej”;
– Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Instytucjonalistyka: teoria, metodologia, stosowane aspekty”;
– Krajowa Konferencja Naukowo-Praktyczna studentów, magistrów i doktorów „Problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej i przestępczość gospodarcza”;
– Krajowa Konferencja Naukowo-Praktyczna studentów, magistrów i doktorów „Aktualne problemy prawa i gospodarki”.
Współpraca międzynarodowa.Katedra współpracuje z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania (Siedlce, Polska), Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Polska), Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym (Siedlce, Polska), Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Społecznym (Moskwa, Rosja). W ramach umów o współpracy międzynarodowej dochodzi do wymiany wizyt, nauczyciele uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowo-praktycznych organizowanych w Polsce, Rosji, Ukrainie. W wydawnictwach naukowych uczelni partnerskich publikowane są wzajemnie wyniki badań prowadzonych przez nauczycieli katedry, a w czasopismach naukowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego im. A.S. Puszkina – wyniki badań zagranicznych partnerów. Studenci z Polski (Siedlce i Wrocław) uczestniczą w organizowanych przez katedrę konferencjach studentów
Publikacje
W ciągu ostatnich 5 lat, nauczyciele katedry wydali 7 monografii, 8 zbiorów materiałów konferencyjnych, 16 zbiorów naukowo-metodycznych i pomocy naukowych. W zagranicznych czasopismach naukowych opublikowano ponad 20 artykułów, a w publikacjach krajowych ponad 100. Spośród nich, 15 artykułów znajduje się w publikacjach włączonych na listęВАК/Najwyższa Komisja Kwalifikacyjna i 18 artykułów w zbiorach prac naukowych.