Lider

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest publiczną uczelnią utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej (Dz. U. Nr 61, poz. 705, z późn. Zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych szkół zawodowych (Dz. U. nr 162, poz. 1289).
Kierunki studiów
W roku akademickim 2015/2016 Uczelnia kształci na 5 kierunkach inżynierskich: budownictwo, gospodarka przestrzenna, informatyka, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo; 13 kierunkach licencjackich: bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, filologia angielska, filologia rosyjska, pedagogika, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, socjologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie, zdrowie publiczne; kierunkach magisterskich: bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, a od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku fizjoterapia (studia uzupełniające magisterskie). Na Uczelni kształci się blisko 3500 studentów głównie z otaczającego regionu, ale także z Białorusi, Ukrainy i innych krajów.
Dla znacznej części młodzieży studiującej Uczelnia jest jedyną alternatywą zdobycia wyższego wykształcenia. Absolwenci studiów I stopnia kontynuują kształcenie głównie na Uczelniach akademickich w Lublinie, Warszawie i Siedlcach. Uczelnia w swojej ofercie posiada także 12 kierunków studiów podyplomowych i ponad 20 kursów kwalifikacyjnych, językowych i instruktorskich.
Uczelnia dąży także do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz zwiększenie liczby kierunków na studiach licencjackich i zwiększenie liczby kierunków na studiach magisterskich. Uczelnia w celu poprawy śledzenia losów  absolwentów na rynku pracy powoła Stowarzyszenie Absolwentów Uczelni.
Baza naukowo-dydaktyczna
Władze uczelni w swoich działaniach kładą duży nacisk na rozwój kadry naukowo – badawczej oraz na rozwój działalności naukowo – badawczej poprzez stworzenie Centrum Obliczeniowego i Centrum Badawczego a także stworzenie Centrum Sieciowego do wymiany informacji z innymi ośrodkami, jak również rozwój własnych czasopism naukowych. Poszerzenie współpracy z jednostkami szkolnictwa wyższego i naukowo – badawczymi z państw UE: Litwa, Łotwa, Słowacja.
W ciągu 14-stu lat funkcjonowania Uczelnia rozbudowała i stworzyła od nowa unikalną bazę dydaktyczną dobrze wyposażoną w nowoczesne urządzenia do nauki i studiowania, zatrudniając ok. 50 profesorów i prawie 90 wykładowców ze stopniem naukowym doktora, a także ok. 100 asystentów, lektorów i instruktorów. Uczelnia reprezentuje duży potencjał wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych rozlokowanych w dwóch wydziałach i innych jednostkach ogólnouczelnianych.
Bazę materialną Uczelni stanowią nowoczesne obiekty, w tym oddany do użytku w styczniu 2008 roku gmach główny uczelni o powierzchni ok. 8 tys. m2 z bazą dydaktyczną spełniającą najwyższe światowe standardy. W 2012 roku zostało oddane do użytku Centrum Badań nad Innowacjami, które posiada 12 laboratoriów tematycznych. W 2012 roku został pozytywnie zaopiniowany do realizacji projekt o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych dążący do utworzenia kompleksu naukowo-badawczego EKO-AGRO-TECH – krajowego laboratorium i pracowni dotyczących środowiska przyrodniczego, rolnictwa i żywności oraz technologii przemysłowych.
W 2012 roku Uczelnia przejęła od miasta pływalnię, mieszczącą się przy kampusie PSW, na potrzeby realizacji zajęć z wychowania fizycznego i jest w trakcie realizacji dużej inwestycji pod nazwą Hala sportowa z kompleksem boisk sportowych i zapleczem dydaktycznym dla kierunku zdrowie publiczne oraz turystyka i rekreacja. W latach 2013-2014 ma nastąpić rozbudowa biblioteki i czytelni z zapleczem.
Dynamiczny rozwój PSW w Białej Podlaskiej oraz stale rozwijająca się współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym: organizacjami społecznymi, samorządami, instytucjami, przedsiębiorcami spowodowały, że uczelnia staje się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem akademickim.
Projekty UE
Uczelnia z powodzeniem realizuje także projekty unijne jak m.in.: Informatyka – kierunek zamawiany, Przejdźmy do praktyki!, Inżynier budownictwa – zawód z przyszłością, Edukacja potrzebuje specjalistów, Szlak rowerowy – śladami nadbużańskich tajemnic.